ستاره شناسی، نجوم آماتوری، اخبار نجوم، فضا، آسمان شب،انجمن نجوم  
بازگشت   ستاره شناسی، نجوم آماتوری، اخبار نجوم، فضا، آسمان شب،انجمن نجوم > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:23: 23 23
:15: 15 15
:40: 40 40
:7: 7 7
:32: 32 32
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:26: 26 26
:51: 51 51
:18: 18 18
:43: 43 43
:10: 10 10
:35: 35 35
:111: 111 111
:78: 78 78
:29: 29 29
:46: 46 46
:13: 13 13
:38: 38 38
:5: 5 5
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:16: 16 16
:8: 8 8
:33: 33 33
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:27: 27 27
:44: 44 44
:11: 11 11
:36: 36 36
:112: 112 112
:107: 107 107
:79: 79 79
:30: 30 30
:55: 55 55
:22: 22 22
:47: 47 47
:6: 6 6
:31: 31 31
:115: 115 115
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:25: 25 25
:50: 50 50
:17: 17 17
:34: 34 34
:110: 110 110
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:28: 28 28
:37: 37 37
:113: 113 113
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bye: Bye Bye
:shy: Shy Shy
:blind: Blind Blind
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bath: Bath Bath
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:bag: Bag Bag
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:angry: Angry Angry
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:1eye: 1eye 1eye
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:sly: Sly Sly
:book: Book Book
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:beer: Beer Beer
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:band: Band Band
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:argue: Argue Argue
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:aggressive: Aggressive Aggressive
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:boxing: Boxing Boxing
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:banned: Banned Banned
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:baby: Baby Baby
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:alien: Alien Alien
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bye2: Bye2 Bye2
:sick: Sick Sick
:blow: Blow Blow
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:batman: Batman Batman
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:balloon: Balloon Balloon
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:apploud: Apploud Apploud
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:2guns: 2guns 2guns
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smartass: Smartass Smartass
:bored: Bored Bored
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:beta: Beta Beta
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bangin: Bangin Bangin
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:arrow: Arrow Arrow
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:ah: Ah Ah
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:brow: Brow Brow
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:bleh: Bleh Bleh
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:bash: Bash Bash
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:bad: Bad Bad
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:angel: Angel Angel
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:bye3: Bye3 Bye3
:sleep: Sleep Sleep
:blush: Blush Blush
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:beee: Beee Beee
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:ban: Ban Ban
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:arabia: Arabia Arabia
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:afro: Afro Afro
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:boxed: Boxed Boxed
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:biggrin: Biggrin Biggrin
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:bann: Bann Bann
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:artist: Artist Artist
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:42m: 42 42
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:2x1: 21 21
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5i5: 55 55
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:4u7: 47 47
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:2g6: 26 26
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است