ستاره شناسی، نجوم آماتوری، اخبار نجوم، فضا، آسمان شب،انجمن نجوم  
بازگشت   ستاره شناسی، نجوم آماتوری، اخبار نجوم، فضا، آسمان شب،انجمن نجوم > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:30: 30 30
:22: 22 22
:111: 111 111
:103: 103 103
:6: 6 6
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:78: 78 78
:49: 49 49
:33: 33 33
:28: 28 28
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:112: 112 112
:15: 15 15
:104: 104 104
:7: 7 7
:76: 76 76
:68: 68 68
:47: 47 47
:31: 31 31
:26: 26 26
:115: 115 115
:18: 18 18
:107: 107 107
:10: 10 10
:79: 79 79
:55: 55 55
:50: 50 50
:34: 34 34
:29: 29 29
:110: 110 110
:13: 13 13
:102: 102 102
:5: 5 5
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:37: 37 37
:113: 113 113
:16: 16 16
:105: 105 105
:8: 8 8
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:40: 40 40
:32: 32 32
:27: 27 27
:108: 108 108
:11: 11 11
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:lamo: Lamo Lamo
:unsure: Unsure Unsure
:drool: Drool Drool
:rlol: Rlol Rlol
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:doctor: Doctor Doctor
:punk: Punk Punk
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:taz: Taz Taz
:dance: Dance Dance
:pirate: Pirate Pirate
:hmm: Hmm Hmm
:stretcher: Stretcher Stretcher
:crazy: Crazy Crazy
:offtopic: Offtopic Offtopic
:haha2: Haha2 Haha2
:sos: Sos Sos
:confused: Confused Confused
:no2: No2 No2
:goof: Goof Goof
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:shy: Shy Shy
:naughty: Naughty Naughty
:yak: Yak Yak
:fish: Fish Fish
:sheep: Sheep Sheep
:love: Love Love
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:evil: Evil Evil
:samui: Samui Samui
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:walkman: Walkman Walkman
:duel: Duel Duel
:rotfl: Rotfl Rotfl
:king: King King
:tomato: Tomato Tomato
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:ranting: Ranting Ranting
:idea: Idea Idea
:third: Third Third
:diablo: Diablo Diablo
:play_ball: Play Ball Play Ball
:homestar: Homestar Homestar
:surrender: Surrender Surrender
:cry: Cry Cry
:osama: Osama Osama
:happy: Happy Happy
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:notme: Notme Notme
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:smoke: Smoke Smoke
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:sly: Sly Sly
:captain: Captain Captain
:yes2: Yes2 Yes2
:flex: Flex Flex
:shocking: Shocking Shocking
:mad2: Mad2 Mad2
:wink2: Wink2 Wink2
:fight: Fight Fight
:scooter: Scooter Scooter
:banned: Banned Banned
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:em: Em Em
:saddam: Saddam Saddam
:kwasny: Kwasny Kwasny
:tooth: Tooth Tooth
:drag: Drag Drag
:rifle: Rifle Rifle
:jester: Jester Jester
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:dj: Dj Dj
:pray2: Pray2 Pray2
:hug: Hug Hug
:talk: Talk Talk
:crying: Crying Crying
:photo2: Photo2 Photo2
:hi: Hi Hi
:strange: Strange Strange
:cop: Cop Cop
:nuke: Nuke Nuke
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:clown: Clown Clown
:newyear: Newyear Newyear
:goodbye: Goodbye Goodbye
:smile2: Smile2 Smile2
:censored: Censored Censored
:zipped: Zipped Zipped
:football: Football Football
:shuriken: Shuriken Shuriken
:music: Music Music
:wow: Wow Wow
:fireman: Fireman Fireman
:secret: Secret Secret
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:laugh: Laugh Laugh
:vampire: Vampire Vampire
:drooling: Drooling Drooling
:rockon: Rockon Rockon
:kicking: Kicking Kicking
:time: Time Time
:doh: Doh Doh
:puppy: Puppy Puppy
:hysterical: Hysterical Hysterical
:think: Think Think
:death: Death Death
:pizza: Pizza Pizza
:hockey: Hockey Hockey
:stupid: Stupid Stupid
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:ok: Ok Ok
:hammer: Hammer Hammer
:spam: Spam Spam
:confused2: Confused2 Confused2
:nono: Nono Nono
:google: Google Google
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sick: Sick Sick
:nene: Nene Nene
:yawn: Yawn Yawn
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shifty: Shifty Shifty
:love2: Love2 Love2
:whistle: Whistle Whistle
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:santa: Santa Santa
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:listen: Listen Listen
:wallbash: Wallbash Wallbash
:eat: Eat Eat
:rtfm: Rtfm Rtfm
:kiss: Kiss Kiss
:tongue: Tongue Tongue
:dots: Dots Dots
:rap: Rap Rap
:innocent: Innocent Innocent
:threat: Threat Threat
:disgust: Disgust Disgust
:pokey: Pokey Pokey
:hoover: Hoover Hoover
:sweat: Sweat Sweat
:cry2: Cry2 Cry2
:phone: Phone Phone
:happybday: Happybday Happybday
:starwars: Starwars Starwars
:construction: Construction Construction
:notworthy: Notworthy Notworthy
:group: Group Group
:smurf: Smurf Smurf
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:smartass: Smartass Smartass
:cat: Cat Cat
:yinyang: Yinyang Yinyang
:flower: Flower Flower
:shopping: Shopping Shopping
:man: Man Man
:winking: Winking Winking
:finger: Finger Finger
:scream: Scream Scream
:bash: Bash Bash
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:sailor: Sailor Sailor
:lady: Lady Lady
:tv: Tv Tv
:drive: Drive Drive
:rip: Rip Rip
:jockey: Jockey Jockey
:thumbup: Thumbup Thumbup
:dntknw: Dntknw Dntknw
:puke: Puke Puke
:hurray: Hurray Hurray
:tastey: Tastey Tastey
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:pimp: Pimp Pimp
:hitler: Hitler Hitler
:stressed: Stressed Stressed
:cowboy: Cowboy Cowboy
:nyam: Nyam Nyam
:haha: Haha Haha
:sorry: Sorry Sorry
:cold: Cold Cold
:no: No No
:goodnight: Goodnight Goodnight
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:chair: Chair Chair
:zorro: Zorro Zorro
:fox: Fox Fox
:shutup: Shutup Shutup
:na: Na Na
:yahoo: Yahoo Yahoo
:first: First First
:serenade: Serenade Serenade
:lookaround: Lookaround Lookaround
:wc: Wc Wc
:euro: Euro Euro
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:laught: Laught Laught
:victory: Victory Victory
:drunk: Drunk Drunk
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:kid: Kid Kid
:toilet: Toilet Toilet
:donatello: Donatello Donatello
:question: Question Question
:icecream: Icecream Icecream
:thinking: Thinking Thinking
:detective: Detective Detective
:plane: Plane Plane
:holiday: Holiday Holiday
:sun: Sun Sun
:crutch: Crutch Crutch
:oops: Oops Oops
:handshake: Handshake Handshake
:specool: Specool Specool
:confused3: Confused3 Confused3
:nonono: Nonono Nonono
:gossip: Gossip Gossip
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:sleep: Sleep Sleep
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:yes: Yes Yes
:fishing: Fishing Fishing
:shit: Shit Shit
:mad: Mad Mad
:wink: Wink Wink
:excl: Excl Excl
:scared: Scared Scared
:bann: Bann Bann
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:lol: Lol Lol
:watsup: Watsup Watsup
:eek: Eek Eek
:sad: Sad Sad
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:down: Down Down
:red_indian: Red Indian Red Indian
:in_love: In Love In Love
:throb: Throb Throb
:dizzy: Dizzy Dizzy
:pray: Pray Pray
:horse: Horse Horse
:swoon: Swoon Swoon
:crybaby: Crybaby Crybaby
:photo: Photo Photo
:help: Help Help
:stoned: Stoned Stoned
:cool: Cool Cool
:no_clue: No Clue No Clue
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:sniper: Sniper Sniper
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:smile: Smile Smile
:cat2: Cat2 Cat2
:yu: Yu Yu
:flowers: Flowers Flowers
:shout: Shout Shout
:mobile: Mobile Mobile
:winkiss: Winkiss Winkiss
:firefox: Firefox Firefox
:second: Second Second
:bath: Bath Bath
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:42m: 42 42
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:2x1: 21 21
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:5i5: 55 55
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:41y: 41 41
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:4u7: 47 47
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:2g6: 26 26
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است